Összesen:7 találat. (1-től 12-ig)


Hirdetésfigyelés

Írja be személyes adatait, és mi mindennap elküldjük Önnek a keresésének megfelelő legfrissebb találatokat. (Leiratkozási lehetőség mindig a kiküldött e-mailben található linken lehetséges.)

Elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.

 AZ HOMEXPRESS INGATLANKÖZVETÍTŐ HÁLÓZATADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Web: www.homexpress.huFacebook: https://www.facebook.com/homexpressingatlanTel: +36705197456Mail címe: info@homexpress.hu I. BEVEZETÉS: A Homexpress Ingatlanközvetítői Hálózat (továbbiakban: Homexpress), értékesítési partnerei, közvetítői tevékenységükben, önálló adatkezelőként járnak el (Adatkezelő).Jelen tájékoztató ismerti a Homexpress értékesítési partnerek adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és amelyet betart. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 

 Tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz. Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám,helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,illetve megsemmisítés.adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. II. JOGALAPOK ADATKEZELÉS SORÁN: A személyes adatok felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik: Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés körében.Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényLentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén. Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges vagy mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges ( Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont). Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez ill. megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen adatokat a szerződéskötéshez és a szerződésteljesítéséhez meg kell adnia. Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése megnehezül.Amennyiben az Adatkezelő által közzétett álláshirdetésre történő jelentkezés során megadott adatok kezelése az Önnel kötendő, foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötéséhez vezető folyamat (álláspályázatok elbírálása, szerződéskötés) során szükséges.  Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése szükséges szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötéshez vezetőfolyamat során.  Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont ) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával vagy vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot eladó/kiadó ingatlannal kapcsolatos tájékoztatáskérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás ill. segítőszolgáltatások). Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.A fentieken túl, a felvett személyes adatokat az Adatkezelő adott esetben  akkor is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) , de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. III. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK

 
  • Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység:  Adatkezelő, megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.

  • eDM levelek: Adatkezelő, az érintett kérése esetén, a megjelölt e-mail címre közvetlen levelet küld, amelyben tájékoztatást ad a Homexpress által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, más fontos információkról.

  • Segítő szolgáltatások: Adatkezelő, az érintett kérésére többféle, ingatlan értékesí kapcsolatos segítő szolgáltatást nyújthat. Az érintettek külön-külön kérhetik ezeket. Segítő szolgáltatások: állami támogatások ismertetése, ügyfél-elégedettségi nyilatkozatok, ingatlanilleték kalkuláció, adó kalkulátor (személyi jövedelemadó), energetikai tanúsítvány beszerzése, egyéb az értékesítéshez szükséges információk beszerzése. 

  • Statisztikai és értékesítési adatbázis képzése: Adatekezelő, belső nyilvántartás,  ingatlanpiaci elemzések készítése céljából, az értékesítés elősegítésére, ill. értékbecslés céljából statisztikai és értékesítési adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá a hirdetésekből és az eladással kapcsolatos adatokból.A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az  adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást. 


ÉrintettKezelt adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaIngatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,születési hely és idő,anyja születési neve,lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és számaA Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzéseRendelet 6. cikk (1) bek. c) pontPmtv. 7-9. §Az adatrögzítéstől számított 8 évigIngatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)Családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím,telefonszám, e-mail címAz ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), eladási ár/bérleti díj, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.Szükséghez képest az az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése.Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontAz adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)Családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,születési hely és idő,anyja születési neve,lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma, adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím, ingatlan helyrajzi száma, vételárAz eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül)  és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód,szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.Az ingatlan adatainak statisztikai és értékesítési adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.AjánlattevőVevő/bérlőCsaládi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és számaA Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzéseRendelet 6. cikk (1) bek. c) pont Pmtv. 7-9. §Az adatrögzítéstől számított 8 évigAjánlattevőVevő/bérlőCsaládi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail címIngatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítéseRendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évigAjánlattevőVevő/bérlőCsaládi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail címAz eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évigMegtekintőNév, lakcím, telefonszám, e-mail címIngatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése (az ingatlan bemutatás megtörténtének rögzítse, a megtekintett ingatlannal kapcsolatban tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása)Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évigEgyéb érdeklődő, vevőjelöltNév; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: ingatlan vételára/bérleti díja, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési telek területeTájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az érdeklődőnek megfelelő ingatlan keresése, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, kivéve ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelő az ingatlan keresést folytassa)Hírlevél feliratkozóNév, e-mail címHírlevél szolgáltatás nyújtásaRendelet 6. cikk (1) bek. a) pont(önkéntes hozzájárulás)Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig (érintett által kért törlésig), vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséigSegítő szolgáltatás igénybe vevőjeA szolgáltatás jellegétől függően: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke,az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelő beruházások értéke, név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételára, e-mail cím, telefonszámA segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig.Hitelügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatás esetén: szolgáltatás teljesítéséig, de legfeljebb 5 évig, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezikEnergetikai tanúsítványAz ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet, ajtó)Eladó családi és utónév, telefonszám, e-mail címEnergetikai tanúsítvány készítéséhez az ingatlan adatainak és az eladó adatainak továbbítása energetikus részére.


 

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.
 A táblázatban használt fogalmak:Ingatlantulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette. Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, ill. aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik. Hírlevél feliratkozó: Olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.eDM levélfeliratkozó: Olyan érintett, aki az Vargáné Dr. Urbán Melinda ev. . által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott.Segítőszolgáltatás igénybe vevője: Olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítőszolgáltatást igénybe vette.Álláshirdetésre jelentkező: A honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.   IV. ADATFELDOLGOZÓINK A személyes adatai számítógépeinken tárolásra kerülnek.Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.Egyes ügynökeink, közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el. Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

 
  • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege, és a hiteligényléssel kapcsolatos, Ön által megadott további adatok továbbításra kerülnek a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

  • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a szerződés előkészítéséhez szükséges adatok továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

  • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

  
Nem találja a megfelelő ingatlant?

Iratkozzon fel regisztráció nélkül a hirdetésfigyelésre és amennyiben a keresési feltételeknek megfelelő ingatlan érkezik adatbázisunkba, rendszerünk automatikusan értesítést küld Önnek. (A kiküldött e-mailek alján, bármikor leállíthatja a hirdetés figyelést.)